Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Аспірантура
Положенння про аспірантуру

1.Загальні положення
1.1. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.   До строку навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада інституту оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає строк, на який продовжується навчання в аспірантурі (як правило, не більше одного року).   В окремих випадках Вчена рада інституту може встановлювати строк навчання в аспірантурі диференційовано - від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.
 1.2. Строк навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох років.  До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

 2. Прийом до аспірантури
2.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора інституту. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа завідувачів кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.
 2.2. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий строк. Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури через з неподання у встановлений строк усіх необхідних або окремих документів чи поданням їх після закінчення встановленого строку.
 2.3. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із філософії та однієї зі іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням Вченої ради інституту в разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.   Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.
 Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. 
 2.4. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 - 5 осіб, які призначаються ректором інституту, і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.
 2.5. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.   До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до аспірантури до місця знаходження інституту і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом ректора про його допуск до складання вступних іспитів.
2.6. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, та ті що успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора. Інформація про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступникові повідомляється в п'ятиденний строк із дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

3. Наукове керівництво аспірантами
 3.1. Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора інституту призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.  Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.
    Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника - доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника - кандидата наук - 3 осіб, включаючи аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.
    На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.
 3.2. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення на кафедрі затверджуються Вченою радою інституту не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури.
 3.3. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.
3.4. Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. До щорічної відпустки не включається час проїзду від місця роботи аспіранта до місця знаходження інституту і назад. Витрати на проїзд несе аспірант. 
 3.5. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі працевлаштовуються, згідно з контрактом.

4. Права і обов'язки аспірантів
 4.1. Аспіранти мають право на:
 1) користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою    базою вищих навчальних закладів, наукових установ;
2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
3) участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;
4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;
5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються Вченою радою інституту;
6) щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального строку навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;
7) участь у виборах до органів самоврядування інституту;
8) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
9) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
10) забезпечення впорядкованим житлом - на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом (іногороднім);
11) працевлаштування згідно з укладеною угодою у разі зарахування на навчання за контрактом.
    Покладення інститутом на аспірантів та докторантів обов'язків, не пов'язаних з підготовкою дисертації, заборонено.
    Строк навчання в аспірантурі включається до науково-педагогічного стажу.
4.2. Аспіранти зобов'язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;
4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі необхідності - додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої Вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених рішенням Вченої ради інституту з урахуванням профілю підготовки, а також педагогічну практику;
5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, ректорату, Вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи;
6) у встановлений строк захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;
7) дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку інституту.
 4.3. Взаємозобов'язання аспіранта та інституту визначаються в угоді, якою передбачається відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди. 
 4.4. Підготовка аспірантів здійснюється на підставі контрактів, укладених між інститутом та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.
    Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, яка направила їх на навчання.
 4.5. Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку інституту, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.
    Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає Вчена рада інституту. На підставі рішення Вченої ради аспірант відраховується з аспірантури наказом ректора.
    Аспірант, який був зарахований до аспірантури і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.
 4.6. Аспіранти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів. 
 4.7. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення строку навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.
 4.8. Вчена рада інституту не менш як один раз на рік розглядати питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядає склад наукових керівників, консультантів та усуває від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.
 4.9. Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в аспірантурі покладається на проректора з наукової роботи.