Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Магістр - Економічна кібернетика

Завантажити освітню програму "Економічна кібернетика" (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Магістр зі спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»

Рівень кваліфікації:

Магістр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» з інших спеціальностей або спеціалізацій.

Знання:

Магістранти, що навчаються за спеціалізацією «Економічна кібернетика», засвоюють знання з методології та інструментарію моделювання економічних систем, формування практичних навичок побудови та застосування математичних методів і моделей функціонування об’єктів і процесів економіки; теорії та практики проектування, створення та функціонування корпоративних інформаційних систем і відповідні професійні компетенції; теорії та практики управління інформаційною діяльністю суб’єктів господарювання; опанування відповідного інструментарію для успішного управління інформаційними ресурсами, системами і технологіями; формування у студентів наукового світогляду, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності.

Вміння і навики:

Магістранти набувають компетентності, вміння та практичні навички, що дають змогу ставити задачі кількісного аналізу та математичного моделювання економічних процесів; розробляти і досліджувати аналітичні та комп’ютерні економіко-математичні моделі для їх застосування в процесах аналізу, оцінювання, прогнозування, планування, прийняття рішень на підприємствах; застосовувати концептуальні положення та інструментарій діагностики антикризового управління підприємствами; розробляти і застосовувати математичні моделі оцінювання інноваційної спроможності підприємства; розробляти архітектуру корпоративної інформаційної системи; розробляти реалізацію функціональних задач компонентів корпоративних інформаційних систем; створювати і підтримувати її інфраструктуру; впроваджувати корпоративні інформаційні системи галузевого спрямування; організовувати та здійснювати інформаційну діяльність; організовувати інформаційне обслуговування органів управління будь-якого рівня; розробляти контури політики та стратегії організації у сфері інформаційних технологій.

Компетенції і працевлаштування:

Професійна діяльність магістра з економічної кібернетики полягає у виконанні господарсько-управлінських функцій; в аналізі і прогнозуванні фінансово-економічних ситуацій; управлінні економічними об’єктами в ринкових умовах; формуванні внутрішнього економічного механізму підприємства, забезпеченні його ефективного функціонування та розвитку; проектуванні, розробці, супроводженню і використанню сучасних комп’ютерних систем управління виробництвом, капіталом та ринком; ефективному дослідженню ринку; прийнятті стратегічних і тактичних рішень в межах своєї компетентності; переважно оперативному та тактичному з елементами стратегії управління первинними лінійними, проектними або функціональними підрозділами, а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу; керівництві підлеглими та оперативному управлінню підрозділами.

Магістр з економічної кібернетики може обіймати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних груп, що потребують повної вищої освіти та відповідають кваліфікації магістра. Магістр зі спеціалізації «Економічна кібернетика» спроможний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади, перелік яких відповідно до «Державного класифікатора професій ДК 003:2010», якому надано чинності відповідно до наказу Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327. Мінімальний обсяг професійних компетенцій магістра з економічної кібернетики встановлюється на рівні вимог до професійних назв робіт: «Професіонал з економічної кібернетики» (код КП 2419.2), «Науковий співробітник» (економіка) (код КП 2441.1). Магістр з економічної кібернетики може обіймати інші первинні посади відповідно до професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (051 - «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»).

Форма навчання: денна, заочна

Випускова кафедра: економічної кібернетики


Завідувач кафедри: д.е.н., доц., професор кафедри Левицький Станіслав Іванович

Профіль на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pEaNpIoAAAAJ

Адреса: вулиця Кияшка, 16Б, кім. 322 Запоріжжя, Запорізька область, Україна, 69015

Телефон: (061) 239-90-01 (дод. 229)

E-mail: s.levitskiy(a)econom.zp.ua

Склад кафедри: 2 доктори економічних та 1 доктор фіз.мат. наук, професори; 5 кандидатів економічних наук, доцентів; викладачі, аспіранти.


Основні освітні досягнення:

23.03.2017 р. — ЗНУ, диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”.

24.03.2016 р. — ЗНУ, диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”.