Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Право

Завантажити освітню програму спеціальності (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Право»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання:

Студенти, що навчаються за напрямом «Право» отримують ґрунтовні теоретичні та практичні знання в галузі юриспруденції: системи національного права та законодавства, міжнародного права, основних принципів, змісту механізму функціонування і тенденцій розвитку правового регулювання в різних сферах суспільного життя, принципи взаємодії права із державою, політикою, економікою, особливості державного регулювання та правового розвитку сфери публічних та приватних відносин в Україні, права та свободи людини і громадянина, надані Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України та міжнародно-правовими актами, стан існуючої системи правового регулювання у сфері дотримання законності та встановлення правопорядку в державі.

Вміння та навички:

 • Здатність продемонструвати базові, фундаментальні та спеціальні правові знання та розуміння;
 • Здатність використовувати теорії, принципи, методи та поняття історико-теоретичних, галузевих і спеціальних юридичних наук у навчанні та професійній діяльності;
 • Здійснювати аналіз змісту нормативно-правових актів і проводити правову експертизу;
 • Формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, рекомендації;
 • Застосовувати загальні вимоги правової норми до конкретної життєвої ситуації шляхом прийняття відповідного рішення;
 • Прогнозувати подальший розвиток подій, моделювати можливі правопорушення, визначати засоби для їх попередження;
 • Проводити консультування з правових питань;
 • Здійснювати тлумачення правових норм;
 • Здійснювати правову допомогу у захисті прав і законних інтересів громадян;
 • Складати документи, в яких відображається або посвідчується інформація, що має правове значення;
 • Виступати в юридичних установах, використовуючи засоби медіації та вміти примірювати сторони з протилежними інтересами;
 • Планувати та реалізовувати професійну діяльність на підставі нормативно-правових актів і етичних стандартів правничої професії;
 • Удосконалювати методи та форми здійснення юридичної діяльності.

Випускники після завершення навчання мають перспективи працевлаштування на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; в судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; в органах прокуратури; в органах Міністерства юстиції України; в системі нотаріату; в адвокатурі; в юридичних службах підприємств усіх форм власності; у державних та недержавних господарських структурах, податкових, аудиторських органах та органах державного управління.

Доступ до подальшого навчання:

Бакалавр спеціальності 081 «Право» може продовжувати навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 «Право».

Форма навчання: денна, заочна