Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Інженерія програмного забезпечення

Завантажити освітню програму спеціальності (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання для здійснення інженерної діяльності, пов’язаної зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в експлуатацію. Відповідність кваліфікації фахівців з інженерії програмного забезпечення визначається переліком знань та умінь вирішувати задачі діяльності у межах таких виробничих функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, технологічна. Вони володіють необхідними знаннями в області консультування з питань інформатизації, розроблення стандартного програмного забезпечення та інших видів діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення. Узагальненим об’єктом діяльності фахівців з інженерії програмного забезпечення є програмне забезпечення систем. В процесі навчання студенти освоюють сучасні технології та програмні засоби для їх застосування у всіх етапах життєвого циклу програмних систем.

Загальнонаукові знання, вміння та навички:

 • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей,
 • знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно — наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
 • базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
 • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
 • володіння основами методів та технологій системного аналізу;
 • здатність розв’язувати математичні, фізичні та економічні задачі шляхом створення відповідних застосувань;
 • здатність застосовувати знання в галузі математичної статистики;
 • здатність використовувати можливості апаратного та програмного забезпечень для вирішення науково-технічних та практичних задач.

Знання з предметної галузі:

 • сучасні уявлення про основи інженерії вимог до програмного забезпечення;
 • базові уявлення про основи моделювання програмного забезпечення, типи моделей , основні концепції уніфікованої мови моделювання UML;
 • сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення;
 • базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної взаємодій, засоби розробки людино-машинного інтерфейсу;
 • сучасні уявлення про інформаційні моделі та системи , реляційні та розподілені бази даних , мови запитів до баз даних;
 • типові процеси програмної інженерії, здатність їх впровадження і управління ними;
 • базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення.

Когнітивні уміння та навички з предметної галузі:

 • здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію;
 • здатність моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення;
 • здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів;
 • здатність проектувати компоненти архітектури програмного продукту;
 • здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс;
 • володіння основами конструювання програмного забезпечення;
 • володіння основами методів та технологій об’єктно-орієнтованого програмування;
 • здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних;
 • здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання;
 • здатність забезпечувати захищеність програм і даних від несанкціонованих дій;
 • здатність застосовувати професійно профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей;
 • здатність проведення ділових перемов з бізнес-партнерами;
 • використовувати інтернет — ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;
 • дотримання професійної етики програмної інженерії.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР магістра (121 - «Інженерія програмного забезпечення»).

Форма навчання: денна, заочна