Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Менеджмент

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр з менеджменту

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання і практичні навички у сфері виробничої діяльності, послуг, туризму, готельного господарства; управління зовнішньоекономічною діяльністю, митною справою, валютно-фінансовими і кредитними відносинами; матеріально-технічного постачання, дистрибуції, складування і транспортування товарів, надання інформаційних та інших видів послуг, та можуть вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, узгоджувати логістичну, маркетингову та виробничу стратегії, приймати системні рішення щодо організування міжнародних ланцюгів поставок; системного аналізу і прогнозування розвитку конкурентного середовища, антимонопольної експертизи, захисту економічної конкуренції, захисту інтелектуальної власності, захисту прав споживачів, антимонопольного регулювання, аналізування і планування діяльності організацій; національної економіки, їх діяльність пов’язана із впровадженням різноманітних інноваційних проектів.

Знання з предметної галузі:

 • Базові принципи реалізації загальних функцій управління організацією.
 • Теоретичні та прикладні засади розроблення та реалізації оперативних рішень; основи функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень.
 • Методи оперативного управління первинними підрозділами — лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність).
 • Сучасні підходи до моніторингу і впровадження нововведень в організації.
 • Розподіл повноважень в управлінні підрозділом, розроблення проектів делегування повноважень в управлінні підрозділом, організовування виконання функціонально зв’язаних дій та колективних зусиль членів групи.
 • Методи і засоби підтримування належного рівня якості послуг, захисту споживача від неякісних послуг, аналізування причин рекламацій і запобігати їх виникненню.
 • Інструменти і важелі організації господарських зв’язків

Когнітивні уміння та навички з предметної галузі:

 • Навики використання стандартних методик і інформаційних систем, аналізування і розрахунку економічних показників діяльності організації, підрозділів.
 • Навики оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів організації.
 • Уміння проведення розрахунків продуктивності праці й обґрунтовування заходів щодо її підвищення.
 • Навики впровадження раціональних схем планування та організації робочих місць, структурування завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання.
 • Здатність готувати засновницькі документи та реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм господарювання згідно з чинним законодавством.
 • Здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлювати та підтримувати взаємовідносини з іншими організаціями.
 • Здатність брати участь у доборі, оцінюванні, найманні, розвитку та вивільненні кадрів підприємства (підрозділу) згідно з трудовим законодавством.
 • Навики провадити облік кадрів, визначати структуру колективу та розраховувати його чисельність.
 • Уміння добирати та впроваджувати ефективні заходи мотивування в колективі, використовуючи діючу систему мотивації.
 • Навики вибору критеріїв оцінки суб’єктів діяльності, здійснення процедури ефективного, об’єктивного, поточного та заключного оцінювання виконання роботи.

Практичні навички з предметної галузі:

 • Уміння розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності, проекти бізнес-плану.
 • Навички поєднання усіх видів ресурсів, організовування колективної праці по досягненню місії організації.
 • Уміння використання ефективних систем мотивації та оплати праці, підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
 • Уміння оперативного регулювання та диспетчеризації діяльності, оперативного контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології.

Загальні уміння та навички:

 • Здатність проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.
 • Навички добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності.
 • Навички дотримуватися етики ділового спілкування.
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Здатність нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи.
 • Здатність розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.
 • Навички систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР магістра (073 - «Менеджмент», 074 – «Публічне управління та адміністрування»).

Форма навчання: денна, заочна