Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Фінанси, банківська справа та страхування

Завантажити освітню програму спеціальності (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми:

 • Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах:
 • грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій;
 • оподаткування підприємств;
 • діяльність організацій на фінансовому ринку;
 • організування банківської справи, банківські операції та їх проведення;
 • біржові операції банків;
 • валютне регулювання;
 • операції у сфері оподаткування;
 • організування моніторингу податкової служби;
 • страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій;
 • фінансовий менеджмент;
 • маркетинг фінансово — кредитної сфери;
 • організування та вдосконалення інформаційних систем у банках, фінансових органах, органах податкової та митної служб.

Знання з предметної галузі:

 • управління необоротними та оборотними активами підприємства (організації);
 • визначення реальних потреб в коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • оптимізація інвестиційної діяльності підприємства;
 • формування ефективних джерел фінансування витрат; здійснення контролю за ходом всіх стадій планування витрат;
 • фінансове планування виручки від реалізації продукції та позареалізаційних доходів; встановлення ціни на продукцію (роботи, послуги);
 • розподіл і використання прибутку підприємства;
 • фінансовий контроль за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів;
 • запобігання банкрутству підприємств;
 • страхування майна та відповідальності підприємств;
 • особисте страхування (пенсійне, медичне, соціальне);
 • планування доходів та видатків бюджетів всіх рівнів;
 • розроблення проектів зведених балансів фінансових ресурсів на відповідній території (область, місто, район);
 • складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ;
 • контролювання використання бюджетних коштів;
 • касове виконання Державного і місцевих бюджетів;
 • організування біржової, депозитарної, розрахунково-клірингової діяльності;
 • здійснення операцій на фондовому ринку, інвестицій у цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та фінансових операцій з іпотекою.

Когнітивні уміння та навички з предметної галузі:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах управління фінансово-господарською діяльністю підприємств;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння використовувати в науково-фінансовій роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти;
 • уміння володіти методологічними прийомами наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;
 • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 • Практичні навички з предметної області
 • навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізування та прогнозування розвитку підприємств та організацій;
 • уміння складати бухгалтерську та оперативну звітність, обчислювати показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації та установи;
 • уміння підготувати та укласти договір страхування з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності;
 • уміння застосовувати інформаційні системи та технології у фінансах;
 • уміння здійснювати контроль за раціональним формуванням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів.

Загальні уміння та навички:

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації);
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збору і обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР магістра (072 - «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Форма навчання: денна, заочна