Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Облік та оподаткування

Завантажити освітню програму спеціальності (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Облік та оподаткування»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання з організації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту діяльності організації. Фахівці з обліку та аудиту володіють необхідними знаннями в області обліку, аналізу і аудиту. Сферою їх діяльності є як облікова та аудиторська діяльність. В процесі навчання студенти освоюють вміння виконувати проектні, організаційні, контрольні, методичні та технологічні функції, вирішуючи при цьому такі завдання: визначення облікової політики підприємства; складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення їх структуру та чисельності працівників; організовування внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності на підприємствах сфери матеріального виробництва для всіх видів економічної діяльності.

Знання з предметної галузі:

 • Формування облікової політики підприємства.
 • Складання плану роботи бухгалтерії.
 • Визначення структури бухгалтерії та чисельності її працівників.
 • Розподіл функціональних обов’язків фахівців бухгалтерії.
 • Проектування покращання системи інформаційного забезпечення управління.
 • Організація облікових робіт, бухгалтерської звітності.
 • Організація внутрішньогосподарського контролю.
 • Організація роботи сектору відповідального відділу, старшого економіста на відповідній ділянці.
 • Здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності.
 • Забезпечення точності і достовірності господарських операцій, виконання графіка документообігу.

Когнітивні уміння та навички з предметної галузі:

 • Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту.
 • Застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем формування облікової політики підприємств, складання звітності, здійснення облікових процесів.
 • Облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, праці та розрахунків з персоналом, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, зовнішньоекономічної діяльності, фондів та фінансових результатів, приватизаційних процесів.
 • Обчислення податків, оформлення відповідної документації.
 • Складання бухгалтерської звітності.
 • Аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, окремі напрямки діяльності підприємства.
 • Контролювати стан і достовірність обліку та звітності, організацію і ефективність внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна, позаоборотніх і оборотніх активів.
 • Проводити ревізію виробничої та фінансовогосподарської діяльності підприємства.
 • Розробляти превентивні заходи забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 • Планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проводити аудит окремих об’тів та напрямків діяльності підприємства.
 • Підготовка аудиторського заключення.
 • Організація та надання консультаційних посліг.
 • Практичні навички з предметної області
 • Організації роботи контрольно-ревізійних груп.
 • Створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера.
 • Впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Загальні уміння та навички:

 • Засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації у відношеннях до різних культур, релігій, прав, народів, ідей збереження миру, загальнолюдських цінностей; критично оцінювати політичні, економічні та інші події і явища.
 • Володіння державною мовою та іноземними мовами на рівні професійного і побутового спілкування.
 • Використовувати набуті нові знання та інновації у практичній діяльності. Працювати на персональних комп’ютерах у напрямі володіння сучасними технологіями підготовки текстів, документації, одержанням інформації через матеріальні носії, систему INTERNET, електронну пошту.
 • Знаходити комунікаційні контакти з діловими партнерами у виробничому та побутовому оточенні.
 • Враховувати чинне законодавство в області екології довкілля, а також рішення останніх міжнародних конференцій з екологічних проблем та проблем енергозбереження.
 • Пропагувати засади зовнішньої та внутрішньої політики держави, її історію та культуру. Вміти захищати державні інтереси.
 • Пропагувати засади зовнішньої та внутрішньої політики держави, її історію та культуру. Вміти захищати державні інтереси.
 • Володіти правовими знаннями загальнолюдського призначення, знати положення Конституції України, міжнародного права. Систематично поповнювати, аналізувати і застосовувати правові документи в професійній діяльності.
 • Враховувати в своїй діяльності специфіку посадових відносин на підприємстві, відповідальність окремих осіб і підприємства в цілому за прийняті рішення, не порушувати субординацію у відносинах і інтересах, узгоджувати рішення, стратегію діяльності підпрозділу чи підприємства в цілому з нормативними актами галузі та чинним законодавством.
 • Створювати виробничі та економічні умови, орієнтовані на задоволення вимог споживача.
 • Обгрунтовувати соціально-економічні рішення, виходячи з стратегічного підходу.
 • Вести і пропагувати здоровий спосіб життя, спрямований на фізичне самовдосконалення.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР магістра (071 - «Облік та оподаткування»).

Форма навчання: денна, заочна