Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Міжнародні економічні відносини

Завантажити освітню програму спеціальності (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми:

Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують необхідні знання і практичні навички призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.

Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування та удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій.

Знання з предметної галузі:

 • базові уявлення про Концепцію європейського загального ринку та європейського інформаційного суспільства;
 • наукові методи економічного аналізу та прогнозування, розвитку економік зарубіжних країн, світових цін, тарифів, інвестиційної діяльності;
 • загальні положення міжнародної економіки, міжнародної торгівлі, міжнародного права, систему співвідношення міжнародного та акціонерного (внутрішнього державного) права;
 • основи діяльності міжнародних організацій, розвитку інтеграційних процесів транснаціональних корпорацій;
 • наукові методи організації та управління процесами у міжнародній торгівлі, теоретичні основи та практику нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
 • об’єктивні закономірності, умови, процеси та особливості зовнішньоекономічної діяльності;
 • теорії та практики міжнародних економічних відносин;
 • економічну теорію на макро — і мікрорівнях; кон’юнктуру світових ринків;
 • сутність організації міжнародного фінансового менеджменту тощо.

Когнітивні уміння та навички з предметної галузі:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності;
 • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння вводити та опрацьовувати інформацію, яка характеризує сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної економіки;
 • володіння методами і технологіями реалізації міжнародних трансакцій;
 • навички налагодження комунікацій між суб’єктами міжнародних економічних відносин;
 • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу факторів, які визначають оптимальність рішень у сфері міжнародної економічної діяльності тощо.

Практичні навички з предметної галузі:

 • навички застосовувати методи і технології управління ресурсами підприємства, які є об’єктом зовнішньоекономічних контрактів, укладених суб’єктами міжнародних економічних відносин;
 • уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності;
 • навички застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності.

Загальні вміння та навички:

 • досліджувати економічні процеси розвитку світової економіки та глобального економічного середовища;
 • розкривати особливості основних сфер міжнародної економіки;
 • аналізувати співвідношення понять «суспільний» та «міжнародний поділ праці», «територіальний поділ праці»;
 • аналізувати міжнародний рух капіталу та його основні форми, прямі і портфельні зарубіжні інвестиції, основні зрушення у географічному розміщенні та галузевій структурі іноземних інвестицій;
 • аналізувати інтеграційні процеси, етапи та типи міжнародних інтеграційних угруповань, регіональні особливості міжнародної економічної інтеграції;
 • аналізувати об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій;
 • ідентифікувати основні соціально-економічні ознаки країн, що розвиваються, диференціаціювати ці країни тощо.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР магістра (056 - «Міжнародні економічні відносини»).

Форма навчання: денна, заочна