Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Хартія взаємовідносин

Ціль

 • Ціль даної Хартії – визначити засновані на взаємних зобов'язаннях відносини студентів, з одного боку, і викладачів і співробітників інституту, з іншого.
 •  Хартія доповнює основи відносин сторін, погоджені Договором про цільову підготовку фахівця.
 •  Передбачається, що Хартія буде удосконалюватися з урахуванням змін, що відбуватимуться.

 Студенти можуть розраховувати на:

   •  Рівне з іншими до себе відношення з боку викладачів і співробітників, не залежно від віку, статі, національності.
   • Можливість контролювати правильність записів у заліковій книжці й Академічній довідці у випадку переведення зі спеціальності на спеціальність або в інший вуз.
   • Своєчасне і повне ознайомлення їх з діючими правилами навчання і поведінки в інституті.
    Наявність у бібліотеці необхідної навчальної, наукової, довідкової літератури, періодичних видань, а також інформації на електронних носіях.
   • Вільний доступ до наявній у бібліотеці літературі, іншим джерелам інформації і навчання студентів користуванню її ресурсами.
   • Можливість доступу до комп'ютерних ресурсів, як під час навчальних занять, так і під час самостійної роботи.
   • Приступність викладача в навчальний і у позанавчаьний час.
   • Чіткий виклад викладачам цілей і завдань на початку вивчення кожної навчальної дисципліни.
   • Наявність на початку кожного семестру розкладу, що включає графік видачі і здачі всіх навчальних завдань; чіткий виклад можливих наслідків несвоєчасного виконання навчальних завдань.
   • Чітке пояснення вимог до кожного виду навчальних занять і критеріїв їхньої оцінки.
   • Своєчасну перевірку і повернення навчальних завдань студентів.
   • Принаймні, одну особисту зустріч у семестрі з куратором, ініціатором якої був би він сам.
   • Допомогу у виборі місця проходження практики.
   • Спілкування з викладачами на регулярній основі через Координаційну раду викладачів і студентів.
   • Можливість незалежного висування представників курсу для участі в роботі Координаційної ради; можливість вільно викладати погляди студентів з питань навчального процесу на його засіданнях.
   • Одержання інформації від керівництва інституту, факультету усно, через дошку оголошень, електронну пошту. 

 Викладачі і співробітники можуть розраховувати на:

   • Своєчасне, якісне і самостійне виконання студентами усіх видів навчальних завдань, передбачених навчальними планами і програмами.
   • Творчий підхід студентів в оволодінні знаннями, уміннями і навичками по обраній спеціальності.
    Гарантії студентів, що своєю поведінкою вони будуть сприяти дотриманню рівних прав і не допускати дискримінації якого-небудь студента або викладача по національній або статевій ознаках, інвалідності або вікові.
   • Відповідальний підхід представників студентів до з'ясування думки ВСІХ студентів, що передує викладові консолідованої думки на засіданні Координаційної ради.
   • Самостійне ознайомлення студентів із всіма інститутськими правилами, включаючи ТБ, охорону здоров'я, і їхнє неухильне виконання.
   • Надання студентом своєму особистому кураторові інформації про його поточну успішність.
   • Своєчасне реагування студентів на повідомлення, накази і вказівки, що виходять від керівництва інституту і факультету.
   • Відвідування студентами ВСІХ навчальних занять за розкладом.
   • Виконання студентами вимог викладачів до поведінку під час проведення навчальних занять.
   • Відвідування студентами всіх індивідуальних консультацій, що організовуються для підвищення якості підготовки фахівців.
   • Повну відповідальність студентів за наслідки своїх вчинків.
   • Вираження студентами тільки конструктивної критики у відношенні Інституту і забезпечення навчального процесу.
   • Активна участь студентів у процесі навчання і виконання необхідної індивідуальної роботи у позанавчальний час, з огляду на, що на вивчення кожної дисципліни до 50% від загальної кількості годин приділяється на самостійну роботу студентів.
   • Своєчасне звертання студентів до особистого куратора або будь-якого викладача за допомогою у випадку виникнення яких-небудь труднощів.
   • Сприяння студентів створенню сприятливих умов навчання, що враховують права інших учасників навчального процесу.
   • Вимогливе ставлення студентів до себе, адекватне очікуваному від інших.